သန်လျင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရှိ ပညာရေးဝန်ထမ်း အိမ်ထောင်စု (၈၀) စာအတွက် စားနပ်ရိက္ခာများကို Clean Yangon မှ Ball Asia နှင့်ပူးပေါင်းကာ သွားရောက်မျှဝေခဲ့ပါတယ်။

သန်လျင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရှိ ပညာရေးဝန်ထမ်း အိမ်ထောင်စု (၈၀) စာအတွက် စားနပ်ရိက္ခာများကို Clean Yangon မှ Ball Asia နှင့်ပူးပေါင်းကာ သွားရောက်မျှဝေခဲ့ပါတယ်။